سفارش تاج گل از خیریه

سفارش تاج گل از خیریه

از آنجایی که مرگ امری قریب الوقوع و اجتناب ناپذیر است ، همه ما تجربه شرکت در یک مراسم ختم به عنوان صاحب عزا یا متعاطف را داشته ایم . در این میان ، بی تردید دسته گل های فراوانی را دیده ایم که همراه با نام فرستنده به سوی داغ دیدگان گسیل می شوند تا از آلام آنان کاسته و تسکینی بر دردهایشان شود . اگر به کلیات این امر نگاه کنیم ، این دسته گل ها که شاید استعاره ای از جای خالی متوفی باشد ، ماهیتی لطیف و همسو با روح آدمی داشته و احساس خوبی به وی منتقل می کند . این در حالیست که با اندکی دقت بیشتر خواهیم دید که بازماندگان فرد متوفی پس از پایان مراسم های گوناگون با پشته ای از گل و گیاه روبرو خواهند بود که از یک سو قابل کاشت نبوده و از سویی دیگر به زودی خراب می شوند . همین واقعه سبب می شود تا به این نکته پی ببریم که استفاده از این دسته گل ها علاوه بر صرف هزینه زیاد ممکن است اسباب ناراحتی داغ دیدگان نیز شود ، در نتیجه باید به دنبال راه حلی جایگزین گشت . سفارش تاج گل از خیریه یکی از راه حل هاییست که جای بحث بسیاری دارد . در سفارش تاج گل از خیریه ، تاج گل مذکور به امر سفارش دهندگان در ساعت خاصی نزد بازماندگان ارسال شده و با پایان مراسم آن ها باز گردانده می شود . شاید کلیات این امر برای فردی که با سازوکار این عمل آشنایی ندارد عجیب بیاید ، ولی لازم به تاکید است که در این اثنا علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها ، عرض ارادت و همدردی با اقوام متوفی و همچنین کاهش دردسرهای ثانویه برای ایشان در حمل و نگهداری از آن ، تمام هزینه مصرفی نیز در جهت امور خیریه صرف شده و سبب می شود تا ثواب این کار نیک به فرد در گذشنته برسد ، هزینه ای  که چنانچه در راه اطعام ایتام ، تحصیل فقرا و سایر امور خیره ای صرف شود به بهبود جایگاه وی خواهد انجامید و به اعتقاد مسلمین چنان آثاری خواهد داشت که از صدها مرتبه تسلیت کلامی بیشتر خواهد بود  .

خبرنامه پیامکی

لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا تلفن تماس خود را وارد نمایید
Invalid email address.